معرفی مختصری پروگرام خیریه مهر

موسسه همبستگی بعدازچندین سال فعالیت دربخش های مختلف اجتماعی درکشوروبادرک مشکلات و نیازمندی ها وبه منظور خدمات بیشتر برای مردم نیازمند وفقیرجامعه، راه اندازی یک پروگرام خیریه رادرقالب موسسه ضروری...

توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب المرجب این ماه با فضیلت وماه طاعت وعبادت، موسسه همبستگی ازطریق پروگرام خیریه مهر ، برای ۵۲ خانواده مستحق وبی سرپرست،کمک های نقدی توزیع نمود. این مساعدت که با همکاری یکی...

به نیازمندان لبخند هدیه نمایید

   اداره پروگرام خیریه مهر از همکاری هموطنان و مومنین خیر که ازطریق این پروگرام با خانواده‌های فقیر و نیازمند مساعدت وهمکاری داشته اند، تقدیرو تشکر نموده توفیقات بیشتر شان را در راه انجام اعمال صالح...

کمک به فقرا درماه رمضان وشب های قدر

یکی از ثمره های روزه داری، برانگیختن حس هم دردی با مستمندان و هم نوعان تهی دست است. آنان که زندگی آسوده ای دارند و رنج فقر و تنگ دستی و طعم گرسنگی را نچشیده اند، همواره از حال مستمندان بی خبر می...