نمایشگاه معرفی تولیدات عسل توسط رییس مؤسسه همبستگی محترمه خانم طیبه یوسفی برای سفیرایالت متحده آمریکا و اشتراک کننده گان این نمایشگاه

DSC03527

نظر دهید