جریان نظارت و توزیع زنبورعسل با حضورداشت طیبه یوسفی رییس مؤسسه همبستگی ونمایندگان ریاست امورزنان ، اقتصاد و زراعت ولایت بلخ درولسوالی چارکنت بلخ

20160604_100238

نظر دهید