تقدیرنامه از طرف باشنده گان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ به موسسه همبستگی

تقدیرنامه از طرف باشنده گان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ به موسسه همبستگی جهت انجام پروژه زنبورداری

نظر دهید