اهدای تقدیرنامه ازطرف والی ولایت دایکندی خانم معصومه مرادی برای مؤسسه همبستگی

اهدای تقدیرنامه ازطرف معصومه "مرادی" والی ولایت دایکندی برای مؤسسه هبتستگی جهت تطبیق موفقانه ای پروژه توانمند سازی اقصادی زنان (زنبورداری) درولایت دایکندی

نظر دهید