آگاهی استخدام برای پروژه NCA سال ۲۰۱۵

موسسه همبستگی برای تکمیل نمودن پرسونل مسلکی خویش جهت تطبیق پروژه توانمند ساختن زنان وآموزش حرفه زنبورداری به همکاری NCA به یک تعدادکارمند که دارای شرایط ذیل باشند درولایت دایکندی ولسوالی های اشترلی وکجران ودفتر مرکزی،کابل موسسه همبستگی ضرورت دارد:
پروجکت منیجر:

تعداد: یک نفر

مدت: ۱۲ ماه

شروع کار :۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه :دایکندی

شرایط لازم :

فارغ لسانس

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با لسان های دری،انگلیسی

توان نوشتن پروپوزل و تهیه راپورها به زبان انگلیسی

حداقل دو سال تجربه کاری

سوپروایزر:

مدت: ۸ ماه

شروع کار:۲۰۱۵/۰۴/۰۱

تعداد: دونفر

محل وظیفه: دایکندی

شرایط لازم :

حداقل فارغ صنف ۱۲

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی بازبانهای دری،انگلیسی

تهیه گزارشات ازچگونگی پروژه به دفتر مرکزی

تهیه وتحویل به موقع گزارشات به ارگان های مربوطه

اداره و تنظیم پلان های کاری پرسونل پروژه

نظارت وارزیابی از چگونگی پیشرفت پروژه وپرسونل ساحه

ایجاد هماهنگی با مردم محل

حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط با سوپروایزر

ترینر زنبورداری :

مدت: ۸ ماه

تعداد: دو نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۴/۰۱

محل وظیفه: دایکندی

شرایط لازم :

توان پیش بردن و اداره ورکشاپ

تهیه وتنظیم مواد ترینینگ وورکشاپ ها

تهیه پلان های ماهوارترینینگ

حداقل دوسال تجربه کاری دربخش های مربوط به زنبورداری

پروگرام منیجر:

مدت:۱۲ ماه

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

تعداد: یک نفر

محل وظیفه: کابل

شرایط لازم :

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با لسانهای دری،انگلیسی

نظارت و توانایی برقراری ارتباطات وهماهنگی بین ساحه ودفتر مرکزی

تهیه وآماده سازی راپورها به زبان انگلیسی وارایه به وقت آن به دونرها

داشتن حداقل دوسال تجربه کاری

امکان سفر بین ساحه و مرکز

مدیر مالی:

مدت:۱۲ ماه

تعداد:یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه :دایکندی

شرایط لازم:

حداقل فارغ صنف ۱۲

آشنایی به زبان های دری وانگلیسی

توانایی نوشتن راپور به زبان انگلیسی

حفظ و نگهداری اسناد مالی

تسلط به کویکبوک وثبت معلومات مالی به آن سیستم

تهیه وانجام بانک ریکانسیلیشن،کش بوک،کش اکونت واسناد مالی

تهیه گزارشات مالی

آشنایی با پروگرامهای آفیس پکیج

حداقل دو سال تجربه کاری در بخش فایننس

آشپز:

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: دو نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: دایکندی

شرایط لازم :

داشتن حداقل سواد خواندن ونوشتن

آشنایی با پخت انواع غذاها

داشتن تجربه کاری

آشپز:

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه:کابل

شرایط لازم :

داشتن حداقل سواد خواندن ونوشتن

آشنایی با پخت انواع غذاها

داشتن تجربه کاری

گارد:

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: چهارنفر( دونفردرکابل دفتر مرکزی و دو نفر در دایکندی ولسوالیهای اشترلی و کجران)

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: دایکندی

شرایط لازم :

حداقل سواد خواندن ونوشتن

محافظت از وسایل وامکانات دفتر

کنترول مراجعین دفتر

توان بررسی مسایل امنیتی

جندر آفیسر:

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: کابل

شرایط لازم :

فارغ صنف ۱۲

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با لسان های دری،انگلیسی

آگاهی با مسایل حقوقی

مسؤول اداری ومنابع بشری(HR)

تعداد: یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: کابل

شرایط لازم :

حداقل فارغ صنف ۱۲

مدت:۱۲ ماه

آشنایی با زبان های دری وانگلیسی ( در حد ضرورت)

حفظ ونگهداری اسناد اداری

ترتیب وتنظیم امور مربوط به استخدام و حاضری کارمندان

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

حداقل دو سال تجربه کاری

لوجستیک :

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: کابل

شرایط لازم :

حداقل فارغ صنف ۱۲

آشنایی با لسانهای دری،انگلیسی

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با پروسه تدارکات

حداقل دو سال تجربه کاری

خزانه دار:

مدت پروژه:۱۲ ماه

تعداد:یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه: کابل

شرایط لازم :

حداقل فارغ صنف ۱۲

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با لسان های دری،انگلیسی

تسلط به کویک بوک وثبت معلومات مالی به آن سیستم

تهیه وانجام بانک ریکانسلیشن،کش بوک، کش اکونت واسناد مالی

حداقل دو سال تجربه کاری

نظافت کار :

مدت:۱۲ ماه

تعداد: یک نفر

شروع کار:۲۰۱۵/۰۱/۰۱

محل وظیفه:کابل

شرایط لازم :

داشتن حداقل سواد خواندن ونوشت

داشتن تجربه کاری به مدت دو سال

نوت:

علاقمندان می توانند سی وی(CV) وخلص سوانح خویش را از تاریخ: ۲۰۱۴/۱۲/۲۰ الی  ۲۰۱۴/۱۲/۲۷  به آدرس ذیل تحویل نمایند.

آدرس دفتر :کابل-بین کوته سنگی وپل سوخته-کوچه کلینیک درمان-دست راست-خانه اول

ویا به این ایمیل آدرس ارسال نمایند: hambastagi_5@yahoo.com

نظر دهید