علان داوطلبی برای کرایه دوعراده موتر فلنکوچ

اعلان داوطلبی

درخواست برای نرخ گیری

موسسه همبستگی برای تطبیق پروژه زنبورداری درولایت دایکندی و ولسوالیهای اشترلی وکجران به دو عراده موتر فلانکوچ جهت انتقال کارمندان ساحه ضرورت دارد بنآ ازتمام علاقمندان درخواست می نماید که سرازتاریخ ۲۰۱۵ /۳/۱ الی۲۰۱۵/۳/۱۵نرخ های خویش را به دفترموسسه همبستگی بفرستند.

موترفلاینکوچ

۲ عراده

انداختن تیل وعوارض‌گیری موتر به دوش مالک موتر می‌باشد.

صفا ونگهداری موتر و نگهداری اسناد مربوط موتربه دوش راننده می‌باشد.

راننده متعهد به رعایت تمام اصول ترافیکی ومکلف به رعایت نمودن تمام اصول دفتر میباشد.

۹ ماه

نوت:علاقمندان اشتراک در داوطلبی  لطف نموده به دفترمرکزی موسسه همبستگی حاضرشوند ویا به ایمیل آدرس ذیل نرخ خویش را ارسال نمایند.

وبسایت:www.hfka.org

ایمیل آدرس:Hambastagi_5@yahoo.com

شماره های تماس:۰۷۹۹۳۰۱۰۶۳/۰۷۴۷۲۰۱۴۷۴

آدرس دفتر:ناحیه سوم،کوته سنگی، کوچه کلنیک درمان،موسسه همبستگی، کابل افغانستان.

نظر دهید