اعلان داوطلبی برای کرایه موتر کاماز

اعلان داوطلبی

درخواست برای نرخ گیری

موسسه همبستگی برای تطبیق پروژه زنبورداری درولایت دایکندی ولسوالیهای اشترلی وکجران به دوعراده موترکامازجهت انتقال زنبورعسل و وسایل زنبورداری به ولسوالیهای کجران و اشترلی ضرورت دارد بنآ ازتمام دارندگان موتر کماز درخواست می نماید

که سر ازتاریخ ۲۰۱۵ /۳/۱ الی۲۰۱۵/۳/۱۵نرخ های خویش را به دفترموسسه همبستگی بفرستند.

نوعیت موتر

شرایط قرار داد

مدت قرارداد

موترکاماز  ۲عراده

انتقال زنبورازطرف شب صورت میگیرد

۱ مرحله

نوت:علاقمندان اشتراک در داوطلبی  لطف نموده به دفترمرکزی موسسه همبستگی حاضرشوند ویا به ایمیل آدرس ذیل نرخ های خویش را بفرستند.

وبسایت:www.hfka.org

ایمیل آدرس: Hambastagi_5@yahoo.com

شماره های تماس:۰۷۹۹۳۰۱۰۶۳/۰۷۴۷۲۰۱۴۷۴

آدرس دفتر:ناحیه سوم، کوته سنگی، کوچه کلنیک درمان،موسسه همبستگی، کابل افغانستان.

 

نظر دهید