اعلان داوطلبی برای خرید زنبورعسل،ماشین عسل کشی و وسایل زنبور داری

اعلان داوطلبی

درخواست برای نرخ گیری

موسسه همبستگی برای تطبیق پروژه زنبورداری درولایت دایکندی ولسوالیهای اشترلی وکجران به تعداد زنبور عسل همراه با صندوق و وسایل آن ضرورت دارد بنآ ازتمام فارمهای زنبور داری درخواست می شود که سر ازتاریخ ۲۰۱۵ /۳/۱ الی۲۰۱۵/۳/۱۵ نرخ های خویش را به دفترموسسه همبستگی بفرستند.

شماره

زنبورو وسایل زنبورداری

تشریحات

نرخ هرکدام را به دالر بنویسید.

۱

زنبورعسل همراه با صندوق آن

زنبورعسل ازنوع میلفرا ودارای صندوق های جدید باشند.

هم‌چنان دیگرمواد متذکره دارای کیفیت بالاوجدید باشند که مواد کهنه به هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد.

۲

ماشین عسل کشی

۳

ودیگرلوازم و وسایل زنبور داری

نوت:علاقمندان اشتراک در داوطلبی  لطف نموده جهت دریافت نرخنامه به دفترمرکزی موسسه همبستگی حاضرشوند ویا به ایمیل آدرس ذیل نرخ خویش را ارسال نمایند.

وبسایت : www.hfka.org

ایمیل آدرس: Hambastagi_5@yahoo.com

شماره های تماس:۰۷۹۹۳۰۱۰۶۳/۰۷۴۷۲۰۱۴۷۴

آدرس دفتر:ناحیه سوم، کوته سنگی، کوچه کلنیک درمان،موسسه همبستگی، کابل افغانستان.

نظر دهید