آگهی استخدام برای پروژه فنلند ۲۰۱۵-۲۰۱۶

آگهی استخدام

موسسه همبستگی (HF)  برای تکمیل نمودن پرسونل مسلکی خویش جهت تطبیق پروژه توانمند ساختن زنان و آموزش حرفه زنبورداری به همکاری سفارت محترم فنلند مقیم کابل به یک تعداد کارمند که دارای شرایط ذیل باشند در ولایت بلخ ولسوالی چهارکنت ضرورت دارد:

پروجکت منیجر:

تعداد: یک نفر

مدت: ۱۲ ماه

شروع کار :۲۰۱۵/۱۲/۰۱

محل وظیفه : ولایت بلخ ولسوالی چهارکنت

شرایط لازم :

فارغ صنف ۱۲

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر

آشنایی با لسان های دری و انگلیسی

توان نوشتن پروپوزل و تهیه راپورها به زبان انگلیسی

حداقل دو سال تجربه کاری

ترینر زنبورداری :

مدت: ۱۲ ماه

تعداد: دو نفر

شروع کار: ۲۰۱۵/۱۲/۰۱

محل وظیفه: ولایت بلخ ولسوالی چهارکنت

شرایط لازم :

توان پیش بردن و اداره ورکشاپ

تهیه وتنظیم مواد ترینینگ وورکشاپ ها

تهیه پلان های ماهوارترینینگ

حداقل دوسال تجربه کاری دربخش های مربوط به زنبورداری

نوت:

علاقمندان می توانند سی وی(CV) وخلص سوانح خویش را از تاریخ: ۲۰۱۵/۱۱/۱۵ الی  ۲۰۱۵/۱۱/۲۸  به آدرس ذیل تحویل نمایند.

آدرس دفتر: ناحیه سوم، گولایی دواخانه کوچه برج برق، کابل افغانستان.

و یا به این ایمیل آدرس ارسال نمایند: hambastagi_5@hfka.org

نظر دهید