توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب المرجب این ماه با فضیلت وماه طاعت وعبادت، موسسه همبستگی ازطریق پروگرام خیریه مهر ، برای ۵۲ خانواده مستحق وبی سرپرست،کمک های نقدی توزیع نمود. این مساعدت که با همکاری یکی ازمؤمنین خیرونیکو کار صورت گرفت برای هر خانواده به تعداد جمعیت شان از۲۰۰۰ افغانی الی ۳۵۰۰ افغانی پول نقد توزیع گردید،این کمک مجموعا مبلغ یکصدوسی و چهارهزار وپنجصد (۱۳۴۵۰۰) افغانی می شد که با حضورداشت ریس موسسه همبستگی خانم طیبه یوسفی، شخص خیرکه نخواست نامش برده شود ، نماینده ریاست انجوهای وزارت اقتصاد وکارمندان پروگرام خیریه مهر به روزدو شنبه مورخ ۷ ثور ۱۳۹۴ دردفتر مرکزی موسسه همبستگی توزیع گردید.

البته این کمک به ادامه سلسله کمک های قبلی موسسه همبستگی از طریق پروگرام خیریه مهر برای خانواده های مستحق ونیازمندی واقعی که ازطریق سروی وبررسی شناسای شده وفعلا تحت پوشش پروگرام قراردارد توزیع گردید. پروگرام خیریه مهر سعی دارد تا جلب کمک وهم چنین توزیع آن روشمند ومعیاری باشد تا ازیکطرف اعتماد واطمنانی باشد برای کمک کننده های که ازطریق این پروگرام برای فقرا مساعدت مینمایند وازطرف دیگر اصل انصاف وبرابری رعایت گردیده وبرای هرخانواده مطابق نیازمندیهای شان مساعدت گردد. بنا براین خانواده های که کمک گرفتند به کته گوریهای ذیل دسته بندی گردیده ومطابق آن کمک دریافت نمودند:

۱-مبلغ ۲۰۰۰ افغانی برای خانواده های که ۱- ۳ نفر دارند

۲- مبلغ ۲۵۰۰ افغانی برای خانواده های که ۴- ۶ نفر دارند

۳- مبلغ ۳۰۰۰ افغانی برای خانوادهای که ۷- ۸ نفر دارند

۴- مبلغ ۳۵۰۰ افغانی  برای خانواده های که از۹ نفر بیشترتعداد جمعیت دارند

توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       توزیع کمک نقدی برای فقراو نیازمندانتوزیع کمک زمستانی برای خانواده های فقیرو نیازمند

 

 

 

نظر دهید