کمک به فقرا درماه رمضان وشب های قدر

یکی از ثمره های روزه داری، برانگیختن حس هم دردی با مستمندان و هم نوعان تهی دست است. آنان که زندگی آسوده ای دارند و رنج فقر و تنگ دستی و طعم گرسنگی را نچشیده اند، همواره از حال مستمندان بی خبر می مانند. حال در این میان، به مدد روزه، این غفلت و سرخوشی تلخ از آنان دور می شود. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم یکی از برنامه های سازنده ماه رمضان را صدقه و انفاق به مستمندان می داند و می فرماید: «تَصَدَّقُوا عَلی فُقرائِکُمْ وُ مساکینِکُمْ؛ به فقیران و مسکینان خود [در این ماه [صدقه دهید.»

صادق آل محمد صلی الله علیه و آله نیز می فرماید: «کسی که در ماه رمضان صدقه ای بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد.» از حضرت رضا علیه السلام نیز روایت می شود: «کسی که هنگام افطار، قرص نانی را به مستمندی صدقه دهد، خداوند، گناه او را خواهد آمرزید».

در بعضی از روایت ها آمده که ماه رمضان، بهار نیازمندان است. بنابراین، پیروان صادق نبوت و امامت باید بکوشند که ماه رمضان را بهاری پرطراوت برای مستمندان بسازند و با کمک های مادی و معنوی خود به آنان، رونق و صفایی تازه در آنان ایجاد کنند و رنج و اندوه نداری را از چهره شان بزدایند و به تنگ دستی آنان رضا ندهند. پیامبر گرامی اسلامی صلی الله علیه و آله می فرماید: «ماه شعبان، ماه من و ماه رمضان، ماه خدای تعالی است و آن، بهار فقیران و تنگ دستان است»

براین اساس پروگرام خیریه مهربه ادامه سلسله برنامه های قبلی خویش به مناسبت فرارسیدن شبهای با فضیلت قدر روز دوشنبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ برای ۵۰ خانواده نیازمند تحت پوشش این پروگرام به ارزش ۹۱۵۹۰ افغانی مواد غذای توزیع نمود، این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن لوبیا وشکربود که برای یک تعداد ازخانواداهای مستحق دردفترمرکزی موسسه همبستگی توزیع وبرای تعداد ازخانواده های دوردست وناتوان به خانه های شان رسانده شد، این کمک ها  با حضور داشت رییس موسسه خانم طیبه یوسفی وکارمندان پروگرام خیریه مهر توزیع گردید.

کمک به فقرا درماه رمضان وشب های قدر کمک به فقرا درماه رمضان وشب های قدر

نظر دهید